Tiedonantopolitiikka

Kotipizza Group on sitoutunut läpinäkyvyyteen, mikä tarkoittaa ennakoivaa, avointa, luotettavaa, johdonmukaista, puolueetonta ja ajankohtaista viestintää. Kotipizza Groupin viestinnässä noudatetaan lainsäädäntöä, Nasdaq OMX Helsingin sääntöjä ja Finanssivalvonnan ohjeita tiedonantovelvollisuudesta ja julkistamattoman tiedon käsittelystä. Lisäksi yhtiön omat sisäiset menettelytavat, kuten yritysvastuuohjelma, ohjaavat viestintää.

Kotipizza Groupin sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Kotipizza Groupin osakkeen ja muiden arvopaperien arvon oikeaa arvonmuodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, kasvattamalla sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Kotipizza Groupia kohtaan, edistämällä sijoittajien uskollisuutta ja saavuttamalla uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikoita.

Tiedonantopolitiikassa kuvataan pääperiaatteet, joita Kotipizza Group noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa ja kertoessaan sidosryhmilleen osakekurssiin vaikuttavista tiedoista.

Pörssitiedotteet

Kotipizza Group julkaisee pörssitiedotteissa kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön arvopaperien arvoon ja jotka ovat tarpeen kokonaiskuvan luomiseksi yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista.

Tiedot julkaistaan välittömästi sen jälkeen, kun päätös tiedotettavasta asiasta on tehty tai kun asia on tullut yhtiön tietoon, ellei tietojen julkaisemista lykätä pörssin sääntöjen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tapauksessa Yhtiö arvioi (a) täyttääkö olosuhdesarja, tapahtuma tai järjestely sisäpiiritiedon edellytykset (mikäli Yhtiö päättää edetä valmisteluissa), (b) onko tarvetta perustaa sisäpiirihanke ja (c) täyttyvätkö tiedon julkistamisen lykkäämiselle asetetut edellytykset. Tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisen jatkumista arvioidaan ja seurataan sisäpiirihankkeiden aikana.

Tiedot julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti kaikille osapuolille mukaan lukien arvopaperipörssi, merkittävimmät tiedotusvälineet sekä yhtiön verkkosivut.

Arvopaperien arvoon vaikuttavien tietojen muutokset julkaistaan saman periaatteen mukaisesti. Tiedot julkaistaan riippumatta siitä, ovatko ne yhtiön kannalta myönteisiä vai kielteisiä.

Esimerkkejä osakekurssiin mahdollisesti vaikuttavista tiedoista:

 • Yritysostot tai -myynnit
 • Merkittävät investoinnit
 • Strategiamuutokset
 • Merkittävät uudelleenjärjestelyt
 • Merkittävät rationalisoinnit, irtisanomisohjelmat tai lakkauttamistoimet
 • Vakavat häiriöt hankintaketjussa
 • Viranomaisten tai tuomioistuinten päätökset
 • Rahoitusaseman, ennusteiden, tulevaisuudennäkymien ja ohjauksen muutokset
 • Taloudellista asemaa koskevat tiedot ajalta, jolta osavuosikatsausta tai tilinpäätöstä ei ole vielä julkaistu.

Pörssitiedotteissa raportoidaan myös yhtiön tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot, kuten:

 • Tilinpäätökset ja tilinpäätöstiedotteet
 • Osavuosikatsaukset
 • Puolivuosikatsaukset
 • Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokouksen päätökset
 • Johdon liiketoimet
 • Muutokset hallituksessa, johtoryhmässä tai tilintarkastajissa
 • Suurimmat osakkeenomistajat (liputusilmoitukset)

Osakekurssiin vaikuttavat tiedot ovat sisäpiiritietoa, kunnes ne ovat julkaistu yhtiön tiedotusperiaatteiden mukaisesti. Jos olennaista osakekurssiin vaikuttavaa tietoa paljastuu tiedonantovelvollisuuden vastaisesti, asiasta julkaistaan viipymättä pörssitiedote.

Lehdistötiedotteet

Kotipizza Group julkaisee lehdistötiedotteissa sellaiset tiedot, joiden se ei arvioi vaikuttavan merkittävästi yhtiön arvopaperien arvoon ja jotka eivät kuulu yhtiön tiedonantovelvollisuuden piiriin. Lehdistötiedotteissa annetut tiedot tukevat kattavan kokonaiskuvan saamista yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista.  Lehdistötiedotteet voivat koskea konsernia tai sen yksittäisiä liiketoimintayksiköitä.

Tiedot julkaistaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös tiedotettavasta asiasta on tehty tai asia on tullut yhtiön tietoon. Lehdistötiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja soveltuvissa tiedotusvälineissä sekä muissa soveltuvissa kanavissa.

Yhtiö raportoi lehdistötiedotteissaan esimerkiksi:

 • Liiketoimintaa harjoittavien ravintolakonseptien kuukausittaiset ketjumyynnit
 • Investoinnit
 • Uudelleenjärjestelyt
 • Tuote- ja liikepaikkatiedot
 • Merkittävät henkilöstömuutokset


Muut viestintäkanavat

Kotipizza Groupin verkkosivut osoitteessa kotipizzagroup.com ovat yhtiön ensisijainen tiedotuskanava markkinoille. Kaikki pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä konserni- että liiketoimintayksiköiden tasolla julkaistaan ja arkistoidaan verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa. Kaikki taloudellinen raportointi ja muu yhtiöön liittyvä lakisääteinen tieto julkaistaan ja arkistoidaan samassa osiossa soveltuvia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Samassa osiossa kerrotaan myös taloudellisen raportoinnin julkaisuajankohdat.

Muita yhtiöön liittyviä tietoja kerrotaan niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa yhtiö on läsnä.

Puheoikeus

Seuraavilla henkilöillä on oikeus puhua Kotipizza Groupin nimissä yhtiön strategiaan, rahoitukseen, markkinoiden kehitykseen, kysyntään ja yhtiön näkemyksiin liittyvistä asioista: toimitusjohtaja (CEO), talous- ja varatoimitusjohtaja (CFO) ja viestintä- ja vastuullisuusjohtaja (CCO).

Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus kommentoida omaan vastuualueeseensa kuuluvista seikoista näissä tiedotusperiaatteissa asetettuja rajoja noudattaen. Tiedotteita julkaistaessa virallisena yhteyshenkilönä toimii asiaan parhaiten perehtynyt henkilö, jolla on oikeus kommentoida kyseistä asiaa.

Viestintäkäytäntö rahoitusmarkkinoiden ja tiedotusvälineiden kanssa

Kotipizza Groupin johto osallistuu sijoittajasuhdetoimintaan ja on säännöllisesti suurimpien pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajien käytettävissä. Tapaamisissa käytävät keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tietoon, ja niiden tarkoituksena on antaa taustatietoa Kotipizza Groupista ja sen toimintaympäristöstä.

Kotipizza Group ei kommentoi yhtiön nykyistä osakekurssia tai sen tulevaa kehitystä. Analyytikoiden raportteja kommentoidaan ainoastaan niiden sisältämien asiavirheiden korjaamiseksi. Analyytikoiden mielipiteitä ja johtopäätöksiä, kuten sijoitussuosituksia, ei kommentoida.

Hiljainen ajanjakso

Ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkaisua Kotipizza Group pitää ns. hiljaisen ajanjakson. Jakso alkaa 30 vuorokautta ennen raportointikauden tilinpäätösten tai osavuosikatsausten julkistamista.

Hiljaisen ajanjakson aikana Kotipizza Groupin edustajat eivät ole pääomamarkkinoiden edustajien käytettävissä, eivätkä keskustele yhtiön tuloksesta tai markkinoiden kehityksestä.

Ohjaus

Kotipizza Group antaa ohjausta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä julkaistuissa virallisissa näkymissä sekä hallituksen toimintakertomuksessa. Yhtiö arvioi näkymiä ainoastaan sellaiselta ajalta, jota on kohtuullista ja mahdollista arvioida. Näkymät sisältävät johdon sanallisen arvion tulevasta jatkuvien toimintojen ketjumyynnistä ja kannattavuudesta. Arvio voi sisältää myös muuta tietoa.

Kotipizza Group ei anna muita ennusteita, eikä yhtiö vastaa muihin tulevaisuudennäkymiä koskeviin kysymyksiin, ellei yhtiö päätä päivittää aiempaa ohjaustaan. Tällöin asiasta julkaistaan erillinen pörssitiedote.

Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös

Kotipizza Groupin tilikausi on 1. helmikuuta–31. tammikuuta. Yhtiö julkaisee kolme osavuosikatsausta ja tilinpäätöstiedotteen, jotka ovat ensisijaisia tietolähteitä sen taloudellisesta tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, tulevaisuudennäkymistä ja muista niihin liittyvistä asioista. Kotipizza Group julkaisee myös vuosikertomuksen, joka sisältää yleiskatsauksen konsernista ja sen toiminnoista ja tuloksesta, katsauksen Yhtiön strategiasta ja sen toteuttamisesta, liiketoiminnoista, sidosryhmäsuhteista ja hallinnoinnista sekä vuosittaiset taloudelliset tiedot.

Kotipizza Group julkaisee tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Seuraavan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan jo ennen edeltävän tilikauden päättymistä.

Kotipizza Group julkaisee vuosikertomuksen ja neljä (4) osavuosikatsausta ajanjaksoilta, jotka päättyvät 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta, 31. lokakuuta ja 31. tammikuuta. Neljäs osavuosikatsaus on samalla virallinen tilinpäätöstiedote.

Kielet

Kotipizza Group julkaisee tiedonantovelvollisuuden mukaiset tiedot englanniksi ja suomeksi. Yhtiö voi tarvittaessa julkaista tietoa myös muilla kielillä.

Tietovuodot ja huhut

Jos olennaista osakekurssiin vaikuttavaa tietoa vuotaa julkisuuteen, Kotipizza Group on velvollinen julkaisemaan asiasta pörssitiedotteen. Kotipizza Group ei kommentoi markkinoita koskevia huhuja, ellei se ole tarpeen sellaisen merkityksellisen ja selvästi virheellisen tiedon korjaamiseksi, joka voi vaikuttaa olennaisesti yhtiön arvopapereiden arvoon.