Riskienhallinta

Kotipizza Group noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa.

 • Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä.
 • Liiketoimintayksiköiden toimivat johdot tuottavat riskiarviot omista toiminnoistaan ja esittävät toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi, ja ne kootaan yhteen.
 • Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä, oleelliset muutokset viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin kontrollit on kuvattu

 • Talousosaston ohjeistuksissa ja määräyksissä
 • Kirjanpidon ulkoistuksen osalta ulkoistuskumppani Accountor Oy:n sisäisissä ohjeistuksissa ja määräyksissä.
 • Rahoitusriskien hallintaa hoitaa emoyhtiön keskitetty talousosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
 • Riskien kokonaishallinnan periaatteet: toimintatavat erityisillä alueilla, kuten korkoriski, johdannaisinstrumenttien käyttö, ylimääräisten likvidien varojen sijoittaminen.

HALLITUKSEN TIETOON TULLEITA MERKITTÄVIMPIÄ RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

 • Kotipizza Group voi epäonnistua uusien, kuluttajia kiinnostavien ketjujen ja konseptien luomisessa tai markkinoille tuomisessa.
 • Sääntely-ympäristön, erityisesti elintarvikelainsäädännön, muuttuminen sekä tulkintakäytännön vaihtelu voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön liiketoimintaan.
 • Kotipizza Group on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä.
 • Kotipizza Group ja sen tytäryhtiöt saattavat epäonnistua brändin tai maineensa hallinnassa, ja Kotipizzan tai Chalupan omistaman tai niiden franchising-konseptilla toimivan pikaruokaravintolan tai Helsinki Foodstockin harjoittaman tukkutoiminnan kielteinen julkisuus voi vaikuttaa haitallisesti Kotipizza Groupin tai jonkin sen franchising-konseptilla toimivan pikaruokaravintolan liiketoimintaan.
 • Raaka-aineiden toimitushäiriöt niukan tarjonnan, tuotantohäiriöiden tai poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden takia voivat vaikuttaa haitallisesti laadukkaiden, ympäristönsuojelulliset vaatimukset täyttävien ja kilpailukykyisesti hinnoiteltujen raaka-aineiden saatavuuteen.
 • Kotipizza Groupin toimitusketjun tehokkaassa hallinnassa epäonnistuminen saattaa aiheuttaa liiallisten varastojen kertymistä tai tuotetoimitusten viivästymistä.
 • Kotipizza Group on altis yhteisyritykseen liittyville riskeille.
 • Asiakkaiden ostojen väheneminen tai avainasiakkaiden menettäminen voi vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan.
 • Kotipizza Group saattaa joutua tulevaisuudessa tekemään liikearvon alaskirjauksia.
 • Kotipizza Groupin pro forma -tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Kotipizza Groupin historiallisesta taloudellisesta asemasta.
 • Yleinen heikko taloudellinen kehitys Suomessa sekä heikko taloustilanne sekä Suomessa että kansainvälisesti voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.
 • Kilpailuympäristön muuttuminen sekä muut kilpailuriskit yhtiön toimialalla voivat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan.
 • Konsernin velkaantuneisuus ja korkoriski saattavat vaikuttaa epäedullisesti sen liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
 • Vastapuoli- ja luottoriskin toteutuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
 • Valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.
 • Veroriskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kotipizza Groupin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
 • Yhtiöiden keskinäinen riippuvaisuus Kotipizza Group -konsernin sisällä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Kotipizza Groupin taloudelliseen asemaan.