Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Kotipizza Groupin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tunnistettujen riskien hallinta riittävää ja asianmukaista sekä annettava informaatio luotettavaa. Sisäisen valvonnan avulla seurataan lisäksi määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Kotipizza Groupin sisäinen valvonta perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Kotipizza Groupin hallituksella, joka on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteutuksesta ja sen vaatimista investoinneista sekä siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Yhtiön sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto, ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat ja sisäisestä tarkastuksesta ulkopuolinen palveluntarjoaja.