Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Kotipizza Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on ravintola- ja kahvilatoiminnan harjoittaminen, ravintola- ja kahvilatoimintaan liittyvien toimitilojen, raaka-aineiden, laitteiden ja kalusteiden tukkuja vähittäiskauppa sekä edellä olevaan toimintaan liittyvä vuokraustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytär- ja omistusyhtiöiden kautta. Lisäksi yhtiön toimialana on hallita ja omistaa arvopapereita, osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta Suomessa ja ulkomailla itse tai omistamiensa yhtiöitten kautta. Yhtiön toimialana on myös tuottaa hallinto-, rahoitus- ja muita konsernipalveluita konserniyhtiöilleen, sekä antaa konserniyhtiöidensä puolesta vakuuksia ja takauksia.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluu viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallitukseen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä, sekä ne henkilöt kaksi yhdessä, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa vuosittain helmikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan tammikuun 31. päivänä.

8 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHTtilintarkastusyhteisö.

9 § Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
2. tilintarkastuskertomus.

päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:
8. hallituksen jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja,

käsitellään:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.