Yhtiökokous

Yhtiökokous 2018

Kotipizza Group Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16.5.2018.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018

Kotipizza Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kotipizza Group Oyj:n 16.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 18.5.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan perjantaina 25.5.2018.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa kotipizzagroup.com/sijoittajat viimeistään 29.5.2018.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Dan Castillo, Kim Hanslin, Virpi Holmqvist, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalle Ruuskanen. 

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa).

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

  1. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta.
  2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
  3. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
  4. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

  1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.
  2. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.
  3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
  4. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
  5. Valtuutus kumoaa 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
  6. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

 

Valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaansa Minna Nissisen, Kim Hanslinin ja Virpi Holmqvistin. Minna Nissinen jatkaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Petri Parvisen, Kalle Ruuskasen ja Dan Castillon. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Petri Parvinen. Voit tutustua tarkastusvaliokunnan työjärjestykseen täällä ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykseen täällä.

tietoa yhtiökokouksista kotipizza groupissa

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Kotipizza Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla tai ainakin yhdessä Yhtiön hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukseen osallistuvat Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä kulloinkin riittävä määrä hallituksen jäseniä. Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus kokouksen asialistaksi. Yhtiökokouksessa säännönmukaisesti käsiteltävät asiat on eritelty Kotipizza Group Oyj:n yhtiöjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien saataville asetetaan riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista jo ennen kokousta. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla on vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta saatavilla kokouskutsu, kokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset kokoukselle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla ilmoitetaan tätä varten erikseen tarkka päivämäärä kutakin yhtiökokousta varten.

Yhtiökokouksen jälkeen Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuille asetetaan kahden viikon kuluessa kokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla vähintään kolmen kuukauden ajan.