Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Kotipizza Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla tai ainakin yhdessä Yhtiön hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukseen osallistuvat Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä kulloinkin riittävä määrä hallituksen jäseniä. Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus kokouksen asialistaksi. Yhtiökokouksessa säännönmukaisesti käsiteltävät asiat on eritelty Kotipizza Group Oyj:n yhtiöjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien saataville asetetaan riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista jo ennen kokousta. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla on vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta saatavilla kokouskutsu, kokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset kokoukselle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla ilmoitetaan tätä varten erikseen tarkka päivämäärä kutakin yhtiökokousta varten.

Yhtiökokouksen jälkeen Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuille asetetaan kahden viikon kuluessa kokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla vähintään kolmen kuukauden ajan.

Yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 16.5.2018. Yhtiön hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa 29.3.2018 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Kotipizza Group Oyj, Hallitus, Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki.

Yhtiökokous 2017

Kotipizza Group Oyj varsinaisen yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja

Toimitusjohtajan vuosittainen katsaus 

Kotipizza Group Oyj varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset 

Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 19.5.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan tiistaina 30.5.2017.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

  1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.
  2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.
  3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
  4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.
  5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.
  6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.