Tiedonantopolitiikka

Kotipizza Group on sitoutunut läpinäkyvyyteen, mikä tarkoittaa ennakoivaa, avointa, luotettavaa, johdonmukaista, puolueetonta ja ajankohtaista viestintää. Kotipizza Groupin viestinnässä noudatetaan lainsäädäntöä, Nasdaq OMX Helsingin sääntöjä ja Finanssivalvonnan ohjeita tiedonantovelvollisuudesta ja julkistamattoman tiedon käsittelystä. Lisäksi yhtiön omat sisäiset menettelytavat, kuten yritysvastuuohjelma, ohjaavat viestintää.

Kotipizza Groupin sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Kotipizza Groupin osakkeen ja muiden arvopaperien arvon oikeaa arvonmuodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, kasvattamalla sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Kotipizza Groupia kohtaan, edistämällä sijoittajien uskollisuutta ja saavuttamalla uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikoita.

Tiedonantopolitiikassa kuvataan pääperiaatteet, joita Kotipizza Group noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa ja kertoessaan sidosryhmilleen osakekurssiin vaikuttavista tiedoista.

Hintasensitiiviset tiedot

Kotipizza Group julkaisee kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön arvopaperien arvoon välittömästi sen jälkeen, kun päätös on tehty tai asia on tullut yhtiön tietoon. Tiedot julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti kaikille osapuolille mukaan lukien arvopaperipörssi, merkittävimmät tiedotusvälineet sekä yhtiön verkkosivut.

Arvopaperien arvoon vaikuttavien tietojen muutokset julkaistaan saman periaatteen mukaisesti. Tiedot julkaistaan riippumatta siitä, ovatko ne yhtiön kannalta myönteisiä vai kielteisiä.

Seuraavassa on koottu esimerkinomaisesti luettelo osakekurssiin mahdollisesti vaikuttavista tiedoista:

  • Yritysostot tai -myynnit
  • Merkittävät investoinnit
  • Strategiamuutokset
  • Merkittävät uudelleenjärjestelyt
  • Merkittävät rationalisoinnit, irtisanomisohjelmat tai lakkauttamistoimet
  • Vakavat häiriöt alihankintaketjussa
  • Viranomaisten tai tuomioistuinten päätökset
  • Muutokset hallituksessa, johtoryhmässä tai tilintarkastajissa
  • Rahoitusaseman, ennusteiden, tulevaisuudennäkymien ja ohjauksen muutokset
  • Taloudellista asemaa koskevat tiedot ajalta, jolta osavuosikatsausta tai tilinpäätöstä ei ole vielä julkaistu.

Pörssitiedotteissa kerrotaan tiedot, jotka ovat tarpeen kokonaiskuvan luomiseksi yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista.

Osakekurssiin vaikuttavat tiedot ovat sisäpiiritietoa, kunnes ne ovat julkaistu yhtiön tiedotusperiaatteiden mukaisesti. Jos olennaista osakekurssiin vaikuttavaa tietoa paljastuu tiedonantovelvollisuuden vastaisesti, asiasta julkaistaan viipymättä pörssitiedote.

Puheoikeus

Seuraavilla henkilöillä on oikeus puhua Kotipizza Groupin nimissä yhtiön strategiaan, rahoitukseen, markkinoiden kehitykseen, kysyntään ja yhtiön näkemyksiin liittyvistä asioista: toimitusjohtaja (CEO), talousjohtaja (CFO) ja viestintäjohtaja (CCO).

Muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus kommentoida omaan vastuualueeseensa kuuluvista seikoista näissä tiedotusperiaatteissa asetettujen rajojen sisällä. Tiedotteita julkaistaessa virallisena yhteyshenkilönä toimii asiaan parhaiten perehtynyt henkilö, jolla on oikeus kommentoida kyseistä asiaa.

Viestintäkäytäntö rahoitusmarkkinoiden ja tiedotusvälineiden kanssa

Kotipizza Groupin johto osallistuu sijoittajasuhdetoimintaan ja on säännöllisesti suurimpien pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajien käytettävissä. Tapaamisissa käytävät keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tietoon, ja niiden tarkoituksena on antaa taustatietoa Kotipizza Groupista ja sen toimintaympäristöstä.

Kotipizza Group ei kommentoi yhtiön nykyistä osakekurssia tai sen tulevaa kehitystä. Analyytikoiden raportteja voidaan kommentoida ainoastaan niiden sisältämien asiavirheiden korjaamiseksi. Analyytikoiden mielipiteitä ja johtopäätöksiä, kuten suosituksia, ei kommentoida.

Hiljainen ajanjakso

Ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkaisua Kotipizza Group pitää ns. hiljaisen ajanjakson. Jakso alkaa 30 vuorokautta ennen raportointikauden tilinpäätösten tai osavuosikatsausten julkistamista.

Hiljaisen ajanjakson aikana Kotipizza Groupin edustajat eivät ole pääomamarkkinoiden edustajien käytettävissä eivätkä keskustele yhtiön tuloksesta tai markkinoiden kehityksestä.

Ohjaus

Kotipizza Group antaa ohjausta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä julkaistuissa virallisissa näkymissä sekä hallituksen toimintakertomuksessa. Yhtiö arvioi näkymiä ainoastaan siltä ajalta, kun se on kohtuullisesti mahdollista. Näkymät sisältävät johdon sanallisen arvion tulevasta jatkuvien toimintojen ketjumyynnistä ja kannattavuudesta. Arvio voi sisältää myös muuta tietoa.

Kotipizza Group ei anna muita ennusteita eikä yhtiö vastaa muihin tulevaisuudennäkymiä koskeviin kysymyksiin, ellei yhtiö päätä päivittää aiempaa ohjaustaan. Tällöin tiedonantopolitiikan päivityksestä julkaistaan erillinen pörssitiedote.

Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös

Kotipizza Group julkaisee tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Seuraavan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan jo ennen edeltävän tilikauden päättymistä.

Kotipizza Group julkaisee vuosikertomuksen ja neljä osavuosikatsausta ajanjaksoilta, jotka päättyvät 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta, 31. lokakuuta ja 31. tammikuuta. Neljäs osavuosikatsaus on samalla virallinen tilinpäätöstiedote.

Kielet

Kotipizza Group julkaisee tiedonantovelvollisuuden mukaiset tiedot englanniksi ja suomeksi. Yhtiö voi tarvittaessa julkaista tietoa myös muilla kielillä.

Tietovuodot ja huhut

Jos olennaista osakekurssiin vaikuttavaa tietoa vuotaa julkisuuteen, Kotipizza Group on velvollinen julkaisemaan asiasta pörssitiedotteen. Kotipizza Group ei kommentoi markkinoita koskevia huhuja, ellei se ole tarpeen sellaisen merkityksellisen ja selvästi virheellisen tiedon korjaamiseksi, joka voi vaikuttaa olennaisesti yhtiön arvopapereiden arvoon.